do góry

Zasady Budżetu Obywatelskiego

§ 1

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Ciechanowa w sprawie budżetu Miasta Ciechanów w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
 2. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 1% wydatków Gminy Miejskiej Ciechanów zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 3. Obliczoną zgodnie z ust.2 kwotę środków finansowych przeznaczonych na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Prezydent Miasta Ciechanów podaje do publicznej wiadomości


§ 2

 1. Przedmiotem konsultacji będą propozycje projektów zgłaszane na formularzu, które pozytywnie przeszły weryfikację Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zostały umieszczone na kartach do głosowania.
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (dotyczących określonego osiedla) oraz ogólnomiejskim (dotyczących mieszkańców całego miasta).
 5. Pojedynczy projekt dla danego osiedla nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 6. Pojedynczy projekt ogólnomiejski nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.
 7. W ramach projektów ogólnomiejskich wyróżnia się dwie kategorie:
  • Projekty miękkie (projekty nieinwestycyjne czyli przedsięwzięcia dotyczące sportu, zdrowia, kultury, edukacji, integracji społecznej, przedsięwzięć społecznych, szkoleń, kursów, polityki społecznej, oświaty, profilaktyki, mieszczących się w katalogu zadań własnych gminy).
  • Projekty twarde (projekty infrastrukturalne czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja i rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, montaż sprzętu, mieszczących się w katalogu zadań własnych gminy).
 8. Pojedynczy projekt miękki ogólnomiejski nie może przekroczyć 30 000 zł.
 9. Tworzy się oddzielną listę rankingową dla projektów ogólnomiejskich miękkich i twardych.
 10. Ustala się liczbę maksymalnie trzech projektów ogólnomiejskich miękkich przeznaczonych do realizacji.
 11. W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu dla danego osiedla, realizacja tegoż projektu może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów.

§ 3

 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłasza osoba fizyczna.

§ 4

 1. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. w Ciechanowie.
 2. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
 3. Projektodawca może dokonać zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego propozycji jednego projektu o charakterze lokalnym (dotyczącego określonego osiedla) i jednego o charakterze ogólnomiejskim (dotyczącego mieszkańców całego miasta) .
 4. Do formularza zgłoszenia propozycji projektu, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców danego osiedla w przypadku projektu osiedlowego bądź przez co najmniej 20 mieszkańców Ciechanowa.
 5. Formularz zostaje uznany za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone, jako obowiązkowe.

§ 5

 1. Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danej propozycji projektu publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

§ 6

 1. Zgłoszony projekt zostaje poddany przez Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych powołaną przez Prezydenta Miasta Ciechanów weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej polegającej na ocenie:
  1)  prawnej możliwość realizacji zgłoszonej propozycji  projektu,
  2) czy szacunkowe koszty zgłoszonej propozycji projektu zostały prawidłowo wskazane na formularzu,
 2. Prace Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych weryfikującej zgłoszone projekty są transmitowane online.
 3. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dokona wyboru projektów. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną umieszczone na kartach do głosowania. Projekty te zostaną podane wraz z pełnym opisem i protokołem/ kartą oceny Komisji do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu Miasta Ciechanów i w punktach do głosowania.
 4. Od decyzji Komisji przeprowadzenia konsultacji służy odwołanie w formie pisemnej drogą e-mail lub na Biurze Obsługi Interesanta (ul. Wodna 1), które projektodawca może złożyć w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu projektu.
 5. Komisja przeprowadzenia konsultacji społecznych rozpatruje złożone odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania.

§ 7

 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
 2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechanowa.

§ 8

 1. Głosować można w wyznaczonych punktach oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
 2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą głosowania.
 3. Urny do głosowania są opieczętowane.

§ 9

 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
 2. O kolejności projektu na liście decyduje losowanie.
 3. Karta do głosowania zawiera zasady prawidłowego oddania głosu.
 4. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty do głosowania, wraz z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL.
 5. W każdym z punktów do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów.
 6. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.
 7. Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranym projekcie. Głosujący wybiera jeden projekt osiedlowy oraz jeden projekt ogólnomiejski spośród proponowanych i zweryfikowanych projektów.
 8. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż dwie pozycje jest to traktowane jako głos nieważny.

§ 10

 1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Komisja w składzie 3 pracowników Urzędu Miasta Ciechanów, powołana przez Prezydenta Miasta Ciechanów oraz przedstawicieli każdego z klubu radnych funkcjonujących w Radzie Miasta Ciechanów działających jako mężowie zaufania.
 2. Otwarcie urn do głosowania następuje na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 4. Do realizacji zostaje przeznaczony ten projekt, który w ramach danego osiedla uzyskał największą liczbę głosów ważnych oraz te projekty, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów ważnych wśród projektów ogólnomiejskich.
 5. Projekt ogólnomiejski twardy zostanie przeznaczonych do realizacji pod warunkiem uzyskania co najmniej 400 głosów ważnych.
 6. Informacja o wyniku głosowania podawana jest w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowie.
 7. Po ogłoszeniu wyników głosowania, na specjalnie przygotowanym formularzu, głosujący będzie mógł sprawdzić swój oddany głos poprzez wpisanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz daty oddania głosu. Po trzech błędnych logowaniach taka możliwość zostanie zablokowana. Brak daty na karcie do głosowania uniemożliwi sprawdzenie głosu. Sprawdzenie głosu będzie możliwe przez miesiąc od ogłoszenia wyników głosowania.

§ 11

 1. Prezydent Miasta Ciechanów zawiadomi mieszkańców o możliwości składania projektów oraz o zamiarze przeprowadzenia konsultacji (głosowania) na 14 dni przed ich terminem. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określa harmonogram, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

 1. Traci moc Uchwała Nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl