do góry

Weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020

12lipca
2019
kategoria:
Wiadomości

Do Urzędu Miasta wpłynęło 38 propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego. Jest wśród nich 16 projektów ogólnomiejskich (10 twardych i 6 miękkich) oraz 22 projekty osiedlowe. W najbliższych tygodniach wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym, prawnym i realności wykonania. Po analizach przeprowadzonych przez powołaną przez prezydenta miasta komisję, projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Wyznaczone zostały terminy posiedzeń komisji, które będą miały charakter otwarty.

Podobnie jak w ubiegłym roku, większość zgłoszonych propozycji stanowią tzw. projekty twarde, dotyczące miejskiej infrastruktury. 6 wniosków z kategorii „miękkich” odnosi się do zajęć sportowych, szkoleń i wydarzeń kulturalnych. Wśród złożonych projektów osiedlowych nie ma żadnej propozycji dla „Kargoszyna”. Złożonymi wnioskami zajmują się pracownicy Urzędu Miasta oraz MOSiR. Wszystkie propozycje będą podlegały weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Mieszkańcy będą mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez nią, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu 3 dni. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Posiedzenia komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych zaplanowane są 8 i 21 sierpnia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej ratusza (I piętro).

Projekty zostaną zweryfikowane do końca sierpnia, po weryfikacji lista zostanie opublikowana i we wrześniu odbędzie się głosowanie. Udział w nim będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. W związku z licznymi postulatami mieszkańców w tegorocznej edycji zniesiona jest konieczność weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym.

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała przeznaczona na Budżet Obywatelski kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. W tegorocznej edycji nie wpłynęła żadna propozycja z osiedla Kargoszyn, więc 100 tys. zostanie przeznaczone na realizację projektów ogólnomiejskich.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w październiku. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2020 roku. W tej edycji wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów nie będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu. Będzie to kwota stanowiąca 1% wykonanych wydatków gminy, a nie jak dotychczas od wykonanych dochodów.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można było składać od maja do końca czerwca. Jedna osoba mogła złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Propozycje musiały dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego należało załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl