do góry

Budżet Obywatelski 2018: Ruszyło głosowanie

11września
2017
kategoria:
Wiadomości

Głosować można do końca września, w jeden wybrany sposób. Można to zrobić tradycyjnie - wrzucając prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania do urny w Urzędzie Miasta lub w jednym z innych wyznaczonych punktów w mieście, korespondencyjnie lub internetowo – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na karcie do głosowania znalazło się 43 projektów – 18 ogólnomiejskich i 25 osiedlowe. Wśród projektów ogólnomiejskich jest 10 „twardych” i 8 „miękkich”.

Jeden głos można oddać na projekt z kategorii ogólnomiejskiej (miękki lub twardy), jeden na projekt osiedlowy. Głosować może każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył szesnaście lat. Wniosek z propozycją zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok mógł zgłosić każdy, kto ukończył 16 rok życia. Projekty muszą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.

Głosy można oddawać w Urzędzie Miasta Ciechanów (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu - od 8.00 do 16.00). Karty do głosowania oraz urny znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta (u. Wodna 1) oraz w ratuszu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6).

Wyznaczone zostały punkty w różnych częściach miasta, w których między godziną 16.00 a 18.00 także można głosować w tradycyjny sposób. W poniedziałek 18 września głosować można w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Broniewskiego 1, we wtorek 19 września w Szkole Podstawowej  nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, w środę 20 września w MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D, w czwartek 21 września w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Płońskiej 143, w piątek 22 września w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Urna wystawiona zostanie również na krytej pływalni przy ul 17 Stycznia 60B. Głosować będzie można tam codziennie, do końca września, w godzinach, w których czynny jest basen, czyli od godz. 6.00 do 22.00.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów można głosować o każdej porze aż do 30 września do północy. Link do głosowania znaleźć można na stronie głównej Urzędu oraz na specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje i szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim.

Kartę do głosowania, która jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Ciechanów można wysłać pocztą tradycyjną do urzędu (pod adres: plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów), z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Liczy się data stempla pocztowego.

Należy wybrać jeden z możliwych sposobów głosowania. Każdy może oddać dwa głosy – jeden na projekt z kategorii osiedlowej, drugi z kategorii ogólnomiejskiej.

Na karcie do głosowania znajdują się 18 projektów w kategorii ogólnomiejskiej. Należy zaznaczyć tylko jeden. Na karcie są również propozycje zadań dla każdego z dwunastu ciechanowskich osiedli. W tej kategorii znajduje się łącznie 25 propozycji zadań. Można zaznaczyć tylko jedną.

Każdy głosujący musi wpisać swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL. W papierowej wersji należy złożyć podpis pod oświadczeniem, w elektronicznej zaznaczyć akceptację regulaminu głosowania.

Projekty, które trafiły na kartę do głosowania to propozycje zgłoszone przez mieszkańców, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję powołaną przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Propozycje zostały ocenione pod kątem formalno-prawnym, zweryfikowano koszty zadań, realność wykonania oraz sprawy własnościowe gruntów, na których mają zostać zrealizowane inwestycje. Z wszystkich 55 zgłoszonych projektów poddanych pod głosowanie jest w sumie 43. Negatywnie zaopiniowano 10 projektów, a pomysłodawcy dwóch sami wycofali swoje propozycje.

Do edycji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wprowadzonych zostało kilka modyfikacji, których celem jest zwiększenie szans na realizację większej liczby bardziej zróżnicowanych projektów. Zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły zadania najbardziej kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację większej liczby projektów. W kategorii ogólnomiejskiej jest lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Na pierwszej znalazło się 8 propozycji, na drugiej 10. Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 000 zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Można było składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.

Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania. W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota.

Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowane są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

1. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp.

Głównym założeniem projektu jest budowa chodnika w miejscu istniejącego ciągu komunikacyjnego przyległego do parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. W kosztorysie uwzględniono rozbudowę miejsca zabaw dzieci, postawienie dodatkowych elementów zabawowych, budowę „łapaczy piłki” oraz montaż 3 lamp.

Pomysłodawca: Stanisław Jankowski

Koszt: 96 tys. zł

2. Budowa kreatywnego placu zabaw dla dzieci

Projekt zakłada budowę na działce pomiędzy budynkami Sikorskiego 3 i Smorawińskiego 4,na istniejącym podłożu, ogrodzonego placu zabaw.

Pomysłodawca: Krzysztof Leszczyński

Koszt: 62 tys. zł

ALEKSANDRÓWKA II

1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni wewnętrznej drogi pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5A-7.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5a-7.

Pomysłodawca: Jan Kuć

Koszt: 66 tys. zł

BLOKI

1. Modernizacja terenu wokół budynku Narutowicza 6.

Projekt zakłada modernizację chodnika, budowę podjazdu i remont schodów wejściowych do bloku przy ul. Narutowicza 6.

Pomysłodawca: Piotr Jakubowski

Koszt: 100 tys. zł

2. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie.

Projekt zakłada wymianę istniejących starych elementów ogrodzenia z siatki na nowe panele ogrodzeniowe oraz zagospodarowanie trawnika i nowe nasadzenia wzdłuż nowopowstałego ogrodzenia.

Pomysłodawca: Katarzyna Wyszkowska

Koszt: 70 500 zł

3. „Zielone Tarasy na Blokach” – Etap I – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, remont nawierzchni przy ul. 17 Stycznia 19, uporządkowanie terenów zielonych, remont chodników, budowę miejsc parkingowych.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

Koszt: 100 tys. zł

KARGOSZYN

1. Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne.

Kosztorys projektu obejmuje budowę zatoki postojowej, chodnika, 3 altan rekreacyjnych oraz wyposażenie ścieżki chodnikowej w ławki i kosze na śmieci. Inwestycja ma na celu uzupełnienie infrastruktury oraz ulepszenie dostępu do istniejącego już placu zabaw i terenu rekreacyjnego na osiedlu Kargoszyn.

Pomysłodawca: Robert Umiński

Koszt: 95 tys. zł

2. Linarium na placu zabaw przy ul. Kraszewskiego.

Przedmiotem projektu jest poszerzenie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego w zestaw konstrukcji linowych np. piramidy linowe połączone ze sobą pomostem linowym.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Koszt: 85 520 zł

3. Chodnik między ul. M. Dąbrowskiej a K. K. Baczyńskiego oraz parking przy stawku za kościołem św. Piotra.

Projekt zakłada budowę chodnika między ulicami M. Dąbrowskiej a K.K. Baczyńskiego oraz wyrównanie i utwardzenie terenu przy stawku za kościołem św. Piotra. Kosztorys obejmuje również montaż 3 lamp, ławek i koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz

Koszt: 99 225 zł

KWIATOWE

1. Wjazd z kostki brukowej do placu zabaw na Wesołej.

Projekt zakłada budowę wjazdu z kostki brukowej na plac zabaw przy ulicy Wesołej, dokończenie budowy ogrodzenia i wstawienie elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Koszt: 100 tys. zł

PŁOŃSKA

1. Plac zabaw dla dzieci „Aktywna Jedynka” za Szkołą Podstawową nr 1.

Projekt zakłada budowę placu zabaw na terenie za Szkołą Podstawową nr 1, w sąsiedztwie istniejącej tam siłowni zewnętrznej. Kosztorys obejmuje montaż urządzeń zabawowych (min. huśtawek, karuzeli, zestawu gimnastycznego), piaskownicy i 5 ławek.

Pomysłodawca: Sławomir Bartosiewicz

Koszt: 100 tys. zł

2. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4.

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla dzieci z grupy wiekowej 8-12 lat. Kosztorys zakłada montaż bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia, furtek, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej.

Pomysłodawca: Zdzisław Dąbrowski

Koszt: 100 tys. zł

3. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada.

Założeniem projektu jest budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Księcia Konrada.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Koszt: 100 tys. zł

4. Modernizacja parkingów na osiedlu Jeziorko przy blokach Armii Krajowej 35 i 39.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa parkingów od strony chodnika w celu wykorzystania wolnej przestrzeni pomiędzy drzewami.

Pomysłodawca: Beata Kowalska

Koszt: 100 tys. zł

5. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży.

Projekt dotyczy zakupu narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć modelarskich w pracowni przy ul. Rzeczkowskiej.

Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Koszt: 50 tys. zł

PODZAMCZE

1. Wykonanie infrastruktury na ulicy Gostkowskiej, Komunalnej oraz zainstalowanie urządzeń zabawowych.

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie chodnika o długości 70 mb wraz z przejściem dla pieszych na ul. Gostkowskiej, utwardzenie pobocza ul. Komunalnej oraz montaż urządzeń zabawowych i słupków do siatkówki przy blokach ul. Komunalnej.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Koszt: 93 tys. zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1. Poprawa jakości życia mieszkańców - bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw oraz budowę miejsc postojowych.

Projekt dotyczy wymianę na bezpieczną nawierzchni na placu zabaw oraz budowę 20 miejsc postojowych przy bloku Powstańców Wielkopolskich 13.

Pomysłodawca: Leszek Goździewski

Koszt: 100 tys. zł

PRZEMYSŁOWE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41 D.

Projekt zakłada modernizację przedszkolnego placu zabaw: zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. Z nowego placu zabaw, oprócz podopiecznych przedszkola, będą mogły korzystać dzieci z okolicznych osiedli.

Pomysłodawca: Andrzej Chodkowski

Koszt: 97 636 tys. zł

SŁONECZNE

1. Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin.

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych i 3 lamp przed bramą ROD Rubin pomiędzy ulicą Podleśna i Dobrą.

Pomysłodawca: Jan Tański

Koszt: 97 tys. zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Bielinie.

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. W skład realizacji projektu wchodzi montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10 arowej działki.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Koszt: 100 tys. zł

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie.

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 i wyposażenie go w urządzenia zabawowe spełniające potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, również dzieci niepełnosprawne ruchowo.

Pomysłodawca: Marzena Zmysłowska

Koszt: 91 696,50 zł

2. Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Nadfosna 7 i Witosa i poprawa małej architektury.

Kosztorys projektu obejmuje montaż 4 lamp, zagospodarowanie trawnika i żywopłotu, nowe nasadzenia, montaż siatki ogrodzeniowej i trzepaka, frezowanie drzew.

Pomysłodawca: Teresa Dunikowska

Koszt: 69,995 zł

3. Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej.

Projekt zakłada zainstalowanie kwietników na 60 latarniach w ciągu ul. Warszawskiej oraz ustawienie 10 wież kwiatowych.

Pomysłodawca: Ewa Jagiełło

Koszt: 80 tys. zł

4. Modernizacja terenu osiedlowego Śródmieście „Nadfosna3-11 Pułku Ułanów Legionowych 10” – remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie nowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego.

Kosztorys projektu zakłada remont chodnika i ciągów komunikacyjnych, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz urządzenie terenu zielonego i montaż urządzeń do ćwiczeń pomiędzy blokami przy ul. Nadfosnej 3, 11 Pułku Ułanów Legionowych 8, 10 i 11.

Pomysłodawca: Marek Rutkowski

Koszt: 100 tys. zł

ZACHÓD

1. Budowa siłowni zewnętrznej MZS nr 2 wraz z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie fragmentu działki na terenie MZS nr 2 poprzez budowę siłowni zewnętrznej z 8 łączonymi stanowiskami do ćwiczeń oraz elementami małej architektury. Projekt zakłada również przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym na obiektach szkolnych.

Pomysłodawca: Barbara Chełmińska

Koszt: 100 tys. zł

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji. II etap

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika. W kosztorysie uwzględnione zostały prace hydrologiczne oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego połączenia w kolejnym etapie rewitalizacji dwóch zbiorników wodnych na Krubinie.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Koszt: 200 tys. zł

2. Ciechanowski Punkt Ratunkowy – zakup i montaż 3 defibrylatorów zewnętrznych AED.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie miasta w miejscach dużych skupisk ludzkich. Urządzenie może być użyte zarówno przez osobę z wykształceniem medycznym jak i osoby znające podstawy pierwszej pomocy. W skład zestawu wchodzić będzie: defibrylator AED, moduł gsm informujący o użyciu sprzętu oraz kapsuła stanowiąca obronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Pomysłodawca: Łukasz Piotrowski

Koszt: 24 tys. zł

3. Dzień Seniora w Ciechanowie

Projekt zakłada zorganizowanie w październiku 2018 roku imprezy kulturalnej związanej ze świętem Seniora dla całej społeczności senioralnej Ciechanowa. W trakcie spotkania planowany jest koncert, catering, prezentację zainteresowań poszczególnych grup itp.

Pomysłodawca: Janina Janakakos-Szymańska

Koszt: 30 tys. zł

4. Bezpieczna ciechanowianka – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić ich stan zdrowia oraz zwiększyć bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Koszt: 30 tys. zł

5. Miasteczko ruchu drogowego przy MZS nr 2.

Celem projektu jest budowa na terenie między budynkiem szkoły a boiskiem wielofunkcyjnym jezdni ze skrzyżowaniem równorzędnym, jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną, jednego z ruchem okrężnym, jednego z sygnalizacją świetlną, jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego, dwóch wysepek kanalizujących ruch. W ramach projektu przewidziane jest wybudowanie jezdni do wykonywania tzw. „ósemek”. Plac ma służyć dzieciom i młodzieży do nauki bezpiecznego poruszania się na drodze.

Pomysłodawca: Jerzy Racki

Koszt: 200 tys. zł

6. „Ciechanów czyta dzieciom – Sportowa przygoda Gęguszka leniuszka”.

Celem projektu jest skład, wydanie i druk książki „Sportowa przygoda Gęguszka leniuszka”. Książka ma zachęcać dzieci do czytania i uprawiania sportu. Kolejny etap realizacji projektu zakłada organizację spotkań autorskich dla dzieci, w tracie których odbędzie się czytanie książki, kurs rysunku, wspólne śpiewanie.

Pomysłodawca: Rafał Kado

Koszt: 15 tys. zł

7. Zjeżdżalnie wodne na miejskim basenie odkrytym.

Projekt jest dedykowany rodzinom z dziećmi. Zakłada budowę na basenie odkrytym dwóch zjeżdżalni wodnych: krętej i płaskiej.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Koszt: 200 tys. zł

8. Niski park linowy przy ul. Kraszewskiego.

Projekt zakłada montaż w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego linowego placu zabaw dla dzieci. Przeszkody linowe będą zawieszone na bezpiecznej dla bawiących się na nich dzieci na wysokości 50 cm.

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Koszt: 200 tys. zł

9. Profilaktyka zdrowia - choroby układu krążenia, choroby nowotworowe dla biernych i czynnych palaczy w wieku 50-75 lat, będących mieszkańcami Ciechanowa.

Założeniem projektu jest profilaktyka zdrowia mająca na celu wczesne wykrycie chorób nowotworowych oraz układu krążenia poprzez wykonanie tomografii komputerowej z opisem.

Pomysłodawca: Krystyn Płoski

Koszt: 30 tys. zł

10. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych.

Pomysłodawca: Arkadiusz Dubikowski

Koszt: 30 tys. zł

11. Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kwietnia 2018 roku obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi. W ramach imprezy plenerowej na scenie przed halą MOSiR wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby.

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Koszt: 29 tys. zł

12. Ciechanów pełen energii – montaż ławek solarnych na terenie miasta.

Projekt zakłada zakup i montaż 5 ławek solarnych na Pl. Jana Pawła II, na ul. Warszawskiej przy fontannie, przy budynku krytej pływalni, przy placu zabaw na ul. Harcerskiej, przy placu zabaw na terenie MZS nr 2.

Pomysłodawca: Łukasz Kosmala

Koszt: 65 tys. zł

13. Jurand – piłka ręczna reaktywacja. Szkolimy przyszłych reprezentantów, walczymy o awans.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych klubów CKS Jurand Ciechanów i UKS Nike Ciechanów. Projekt zakłada organizację turniejów i udział zawodników w rozgrywkach, zakup odzieży sportowej i zagwarantowanie zaplecza treningowego zawodnikom.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Koszt: 30 tys. zł

14. Ratujmy ciechanowskie kasztanowce.

Celem projektu jest ochrona kasztanowców poprzez zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, ograniczenie populacji tego szkodnika oraz dbałość o ogólna kondycję kasztanowców. Projekt zakłada min. zakup i montaż budek lęgowych dla sikor, pułapek feromonowych i nawozu wieloskładnikowego.

Pomysłodawca: Olga Kruszyńska

Koszt: 32 700 zł

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie obejmującą przebudowę istniejącej nawierzchni i budowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Pomysłodawca: Krzysztof Wiktorowicz

Koszt: 200 tys. zł

16. Przyjazny Stary Park im. J. Dąbrowskiego w Ciechanowie (za kinem Łydynia) – II etap.

Projekt zakłada budowę alejek, montaż fotopułapek, rekultywację trawnika i wykarczowanie 4 uschniętych drzew i krzewów, nowe nasadzenia, doświetlenie parku i ustawienie elementów małej architektury. Projekt obejmuje też odnowienie rzeźby.

Pomysłodawca: Ksenia Kowalska

Koszt: 172 360 zł

17. „Efektywny ojciec” – warsztaty edukacyjne dla ojców.

Kosztorys projektu obejmuje organizację czterech dwudniowych warsztatów „7 Sekretów Efektywnych Ojców”, jednego warsztatu „Odkrywanie talentów dziecka” oraz zorganizowanie i poprowadzenie czterech spotkań Klubu dla Ojców i obsługę medialna projektu.

Pomysłodawca: Robert Kraczkowski

Koszt: 28 tys. zł

18. Tablety dla mieszkańców Ciechanowa.

Projekt zakłada zakup 415 tabletów. Warunkiem otrzymania tabletu byłby udział mieszkańców w konkursie wiedzy o regionie. Pytania zamieszczane będą na przygotowanej przez pomysłodawcę stronie internetowej bądź na jednym z portali społecznościowych.

Pomysłodawca: Tomasz Ptasiewicz

Koszt: 200 tys. zł

 

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl